zaloguj facebukiem
Szukaj
Ustawystatus
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązujący
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. akt posiada tekst jednolity
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Finanse - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190000996

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:05:10
2019-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:05:09
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000936

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:05
2019-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000906

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:09
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000911

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:08
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000901

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:09
2019-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000874

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:15:01
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:15:10
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:20:07
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:20:08
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:30:02
2019-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:30:09
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000389

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:40:04
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000257

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:45:08
2019-02-12
2019-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20190000258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:45:08
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:45:11
2019-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000183

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:50:08
2019-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000137

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:50:14
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:50:14
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:05:03
2018-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:05:11
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002380

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:10:04
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:10:09
2018-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:15:02
2018-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001092

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:00:10
2019-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000996

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:05:10
2019-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:05:09
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000936

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:05
2019-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000906

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:09
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000911

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:08
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000901

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:10:09
2019-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000874

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:15:01
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:15:10
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:20:07
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:20:08
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:30:02
2019-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:30:09
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000389

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:40:04
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000257

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:45:08
2019-02-12
2019-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20190000258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:45:08
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:45:11
2019-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000183

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:50:08
2019-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000137

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:50:14
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 00:50:14
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:05:03
2018-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:05:11
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002380

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:10:04
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:10:09
2018-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-06-24 01:15:02
2018-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32014R1286

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014-11-26
31992R2913

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez: 1) rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 82/97, z dnia 19 grudnia 1996 2) rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 955/99z dnia 13 kwietnia 1999 r. rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 2700/2000 z dnia26 listopada 2000r.

1992-10-12
31997L0005

Dyrektywa 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych

1997-01-27
31997L0007

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odleglosc

1997-05-20
32001R2560

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2560/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro

2001-12-19
32002L0065

DYREKTYWA 2002/65/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE

2002-09-23
32005L0060

wa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2005-10-26
32006L0048

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-06-14
32007L0064

DYREKTYWA 2007/64/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2007-11-13
32009R0924

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-09-16
32003L0006

DYREKTYWA 2003/6/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)

2003-01-28
32009R1060

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-09-16
32011R1227

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii Tekst mający znaczenie dla EOG

2011-10-25
32012R0648

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji Tekst mający znaczenie dla EOG

2012-07-04
32013R0345

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013-04-17
32013R0346

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013-04-17
32013R0575

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG

2013-06-26
32014R1286

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014-11-26
31993L0006

Dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych

1993-03-15
31993L0022

DYREKTYWA RADY 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych

1993-05-10
31997L0009

Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów

1997-03-03
31998L0078

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/78/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubezpieczeniowych

1998-10-27
32003L0125

DYREKTYWA KOMISJI 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów

2003-12-22
32003R2273

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowychTekst mający znaczenie dla EOG.

2003-12-22
32004L0039

DYREKTYWA 2004/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG

2004-04-21
PN-ISO 9362:2018-02 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-F-01101:2017-10 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Formularz wpaty gotwkowej/polecenia przelewu (WP)
PN-F-01102:2012 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer rachunku bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 9362:2012 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-ISO 19092:2010 - wersja polskaUsugi finansowe
-Biometria
-Podstawy bezpieczestwa
PN-ISO 7341:2009 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-ISO 20022-2:2008 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-ISO 13616-2:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 2: Rola i obowizki organu rejestrujcego
PN-ISO 13616-1:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 1: Struktura IBAN
PKN-ISO/TS 20022-5:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 5: Inynieria odwrotna ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-3:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 3: Wytyczne modelowania ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-4:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 4: Zasady projektowania XML ISO 20022
PN-F-01101:2007 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 20022-2:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-EN 1143-1:2006 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Cz 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszcze
PN-ISO 20022-1:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 1: Oglna metodologia i specyfikacje formatu dla wej i wyj z Repozytorium ISO 20022
PN-ISO 10383:2006 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Kody identyfikacyjne gied i rynkw (MIC)
PN-EN 1143-1:2006 - wersja angielskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 4217:2005 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-ISO 13616:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-EN 1143-1:2000/A1:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-EN 1143-1:2000/A2:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 7341:2004 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-F-01101:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 8532:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Format do transmisji numerw certyfikatw
PN-ISO 9019:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Numerowanie certyfikatw
PN-ISO 8109:2002 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Papiery wartociowe
-Format euroobligacji
PN-ISO 6166:2002 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Midzynarodowy system numerowania identyfikatorw papierw wartociowych (ISIN)
PN-F-01101:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-F-01103:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Formularze czeku
PN-F-01102:2000 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer Rachunku Bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 7982-1:2000 - wersja polskaTelekomunikacja bankowa
-Komunikaty dotyczce transferu rodkw pieninych
-Terminologia i uniwersalny zbir segmentw danych i elementw danych do stosowania w komunikatach elektronicznego transferu rodkw pieninych
PN-ISO 4217:2000 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-EN 1143-1:2000 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 9362:1999 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kody identyfikujce bank
PN-ISO 8908:1999 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Terminologia i elementy danych
PN-ISO 13616:1998 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-P-84538:1996 - wersja polskaOpakowania transportowe z tkanin
-Worki pocztowe i bankowe

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu