Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Finanse - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170002032

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:04
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001986

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:06
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001961

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:07
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001914

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:08
2017-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:09
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001710

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:15
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:15
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:15
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001548

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:19
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:19
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001552

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:19
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001535

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:21
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001536

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:21
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:22
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001445

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001446

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170001403

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:26
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:27
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002032

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:04
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001986

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:06
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001961

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:07
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001914

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:08
2017-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001911

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:09
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001776

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:13
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001710

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:15
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:15
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:15
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001548

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:19
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:19
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001552

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:19
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001535

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:21
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001536

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:21
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:22
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001445

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001446

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:23
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170001421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:25
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001403

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:26
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

obowiązujący na dzie 2017-11-17 00:00:27
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32013R0575

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogw ostronociowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajce rozporzdzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2013-06-26
32013L0036

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunkw dopuszczenia instytucji kredytowych do dzia!alno"ci oraz nadzoru ostro#no"ciowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniaj$ca dyrektyw% 2002/87/WE i uchylaj$ca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Tekst maj$cy znaczenie dla EOG)

2013-06-26
32012R0648

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentw pochodnych bdcych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentw centralnych i repozytoriw transakcji (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2012-07-04
32010R1093

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzdu Nadzoru (Europejskiego Urzdu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

2010-11-24
32010R1092

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostronociowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

2010-11-24
32009R1060

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1060/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-09-16
32015R0061

Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 padziernika 2014 r. uzupeniajce rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypyww netto dla instytucji kredytowych Tekst majcy znaczenie dla EOG

2014-10-10
32013R0575

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogw ostronociowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajce rozporzdzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2013-06-26
32013L0036R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunkw dopuszczenia instytucji kredytowych do dziaalnoci oraz nadzoru ostronociowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniajca dyrektyw 2002/87/WE i uchylajca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE ( Dz.U. L 176 z 27.6.2013 )

2013-06-26
32013L0036

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunkw dopuszczenia instytucji kredytowych do dzia!alno"ci oraz nadzoru ostro#no"ciowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniaj$ca dyrektyw% 2002/87/WE i uchylaj$ca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Tekst maj$cy znaczenie dla EOG)

2013-06-26
32012R0648

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentw pochodnych bdcych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentw centralnych i repozytoriw transakcji (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2012-07-04
32012L0030

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/30/UE z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie s wymagane w pastwach czonkowskich od spek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich rwnowanoci, dla ochrony interesw zarwno wsplnikw, jak i osb trzecich w zakresie tworzenia spki akcyjnej, jak rwnie utrzymania i zmian jej kapitau (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2012-10-25
32011L0035

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/35/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotyczca czenia si sp

2011-04-05
32005L0068

Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniajca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a take dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE Tekst majcy znaczenie dla EOG.

2005-11-16
32004L0072

DYREKTYWA KOMISJI 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujca dyrektyw 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewntrznej w odniesieniu do towarowych instrumentw pochodnych, sporzdzania list osb majcych dostp do informacji wewntrznych, powiadamiania o transakcjach zwizanych z zarzdem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach

2004-04-29
32003L0125

DYREKTYWA KOMISJI 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujca dyrektyw 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zalece inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktw interesw

2003-12-22
32003L0124

DYREKTYWA KOMISJI 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujca dyrektyw 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewntrznych oraz definicji manipulacji na rynku

2003-12-22
32003L0006

DYREKTYWA 2003/6/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (naduy na rynku)

2003-01-28
32002L0087

DYREKTYWA 2002/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakadami ubezpiecze oraz przedsibiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniajca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

2002-12-16
32001L0034

DYREKTYWA 2001/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierw wartociowych do publicznych notowa giedowych oraz zakresu informacji dotyczcych papierw wartociowych podlegajcych obowizkowi publikacji

2001-05-28
32001L0024

Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

2001-04-04
32000L0046

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 wrzenia 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaalnoci przez instytucje pienidza elektronicznego oraz nadzoru ostronociowego nad ich dziaalnoci

2000-09-18
32000L0028

DYREKTYWA2000/28/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 18 wrzenia 2000 r. zmieniajca dyrektyw 2000/12/WE odnoszc si do podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez instytucje kredytowe

2000-09-18
32000L0012

DYREKTYWA 2000/12/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 marca 2000 r. odnoszca si do podejmowania i prowadzenia dziaalnoci przez instytucje kredytowe

2000-03-20
31999L0093

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 w sprawie wsplnotowych ram w zakresie podpisw elektronicznych

1999-12-13
PN-F-01101:2017-10 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Formularz wpaty gotwkowej/polecenia przelewu (WP)
PN-F-01102:2012 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer rachunku bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 9362:2012 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-ISO 19092:2010 - wersja polskaUsugi finansowe
-Biometria
-Podstawy bezpieczestwa
PN-ISO 7341:2009 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-ISO 20022-2:2008 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-ISO 13616-2:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 2: Rola i obowizki organu rejestrujcego
PN-ISO 13616-1:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 1: Struktura IBAN
PKN-ISO/TS 20022-5:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 5: Inynieria odwrotna ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-3:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 3: Wytyczne modelowania ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-4:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 4: Zasady projektowania XML ISO 20022
PN-F-01101:2007 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 20022-2:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-EN 1143-1:2006 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Cz 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszcze
PN-ISO 20022-1:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 1: Oglna metodologia i specyfikacje formatu dla wej i wyj z Repozytorium ISO 20022
PN-ISO 10383:2006 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Kody identyfikacyjne gied i rynkw (MIC)
PN-EN 1143-1:2006 - wersja angielskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 4217:2005 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-ISO 13616:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-EN 1143-1:2000/A1:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-EN 1143-1:2000/A2:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 7341:2004 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-F-01101:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 8532:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Format do transmisji numerw certyfikatw
PN-ISO 9019:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Numerowanie certyfikatw
PN-ISO 8109:2002 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Papiery wartociowe
-Format euroobligacji
PN-ISO 6166:2002 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Midzynarodowy system numerowania identyfikatorw papierw wartociowych (ISIN)
PN-F-01101:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-F-01103:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Formularze czeku
PN-F-01102:2000 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer Rachunku Bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 7982-1:2000 - wersja polskaTelekomunikacja bankowa
-Komunikaty dotyczce transferu rodkw pieninych
-Terminologia i uniwersalny zbir segmentw danych i elementw danych do stosowania w komunikatach elektronicznego transferu rodkw pieninych
PN-ISO 4217:2000 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-EN 1143-1:2000 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 9362:1999 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kody identyfikujce bank
PN-ISO 8908:1999 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Terminologia i elementy danych
PN-ISO 13616:1998 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-P-84538:1996 - wersja polskaOpakowania transportowe z tkanin
-Worki pocztowe i bankowe

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu